Możesz złożyć zamówienie telefonicznie: +48 784 417 976 e-mail: info@coppens.pl
Twój koszyk jest pusty
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Tytułem wstępu
  1. Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).
  2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.coppens.pl  („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem naszych usług („Usługi”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.
  3. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.
 2. Administrator danych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sylwia Gołuńska-Pacholska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GOŁUŃSKA-PACHOLSKA SYLWIA PEVEX (adres: ul. Hetmańska 12, 84-241 Gościcino; REGON: 221062984; NIP: 5551823125; „PEVEX”), która przetwarza te dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.
  2. PEVEX zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub niepodlegania decyzjom podejmowanych w sposób zautomatyzowany.
  3. PEVEX zastrzega, że nie wszystkie uprawnienia w każdym przypadku i w pełnym zakresie dostępne są dla Użytkownika; dla przykładu, prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Użytkownikowi tylko co do takich danych, które Użytkownik dostarczył PEVEX, przetwarzanych przez PEVEX na podstawie zgody lub w związku z umową w sposób zautomatyzowany. PEVEX zachęca do kontaktu z wykorzystaniem z adresu poczty elektronicznej podanego w postanowieniu II.4, kiedykolwiek Użytkownik miałby pytania dotyczące uprawnień, ich zakresu i sposobu realizacji.
  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w postanowieniu II.2, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@coppens.pl lub skontaktować się z PEVEX w inny sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika.
  5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Operacje przetwarzania danych
  1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. PEVEX poinformuje Użytkownika, o ile nie jest to oczywiste, o tym, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niezależnie od szczegółowych informacji, PEVEX zastrzega, że odmowa podania danych osobowych niezbędnych do przygotowania umowy do zawarcia na żądanie Użytkownika lub do wykonania umowy wyklucza, odpowiednio, jej zawarcie lub wykonanie.
  2. PEVEX przetwarza dane osobowe Użytkownika takie, jak: imię i nazwisko lub firma/nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres geograficzny, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy, którą Użytkownik zawiera z PEVEX, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem takiej umowy.
  3. PEVEX przetwarza dane osobowe Użytkownika takie, jak: imię i nazwisko lub firma/nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres geograficzny, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PEVEX lub przez stronę trzecią, w tym celu marketingu bezpośredniego, prawidłowego świadczenia Usług oraz stałego rozwoju Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji lub przeciwdziałania nadużyciom. Korzystając z tej podstawy przetwarzania, PEVEX bierze pod uwagę interesy, a także podstawowe prawa i wolności Użytkownika. W każdym razie Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co w odniesieniu do marketingu bezpośredniego nie wymaga uzasadnienia ze strony Użytkownika.
  4. PEVEX może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania przyzwalającego. PEVEX przykłada wagę do zapewnienia, by okazanie woli Użytkownika spełniało warunki dobrowolności, konkretności, było świadome i jednoznaczne. Z tego względu PEVEX zapewni, by zapytanie o zgodę zostało przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Oprócz innych uprawnień Użytkownika, wspomnianych w postanowieniu II.2, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych – w tym celu Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@coppens.pl lub skontaktować się z PEVEX w inny sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika.
  5. Co do zasady PEVEX nie podejmuje decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany wywołujących skutki prawne lub podobnie istotnie wpływających na Użytkownika.
 4. Dostęp osób trzecich
  1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy PEVEX.
  2. PEVEX korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych na zlecenie PEVEX odbywa się przede wszystkim, ale nie wyłącznie, w celu przechowywania danych w ramach usług hostingowych lub innych chmurowych (CRM, supply chain management, itp.), pomocy w wykonaniu Usług, w tym realizacji umów sprzedaży, w ramach usług przewozu, rozliczenia transakcji sprzedaży w ramach księgowości zewnętrznej lub dochodzenia roszczeń w ramach usług prawnych i windykacyjnych. PEVEX udostępni aktualną listę podmiotów przetwarzających na każdoczesne życzenie Użytkownika skierowane na adres info@coppens.pl.
  3. Dane gromadzone i przetwarzane przez PEVEX mogą być udostępnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że udostępnienie jest niezbędne do: (a) ochrony praw PEVEX lub osób trzecich; (b) ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób; (c) zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
  4. Z zastrzeżeniem postanowienia IV.3 powyżej, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą Użytkownika. Na przykład, skorzystanie przez Użytkownika z opcji płatności przelewem lub za pomocą bankowości elektronicznej może wiązać się z przekazaniem przez PEVEX danych osobowych Użytkownika do wskazanego przez niego dostawcy usług płatniczych, chyba, że udostępnienie danych takiemu dostawcy następuje bezpośrednio przez Użytkownika.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.
 5. Kwestie techniczne, usunięcie, retencja danych.
  1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne. Dane te mogą być wykorzystywane przez PEVEX w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.
  2. Co do zasady PEVEX zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usług. Po zakończeniu korzystania z Usług PEVEX może przetwarzać dane: (a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi; (b) zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez PEVEX, za zgodą Użytkownika; (c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi; a także (d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
  3. W przypadku uzyskania przez PEVEX wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z regulaminami Usług lub Serwisu lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), PEVEX może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  4. PEVEX może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w postanowieniach V.2 i V.3 powyżej
 6. Cookies.
  1. PEVEX stosuje pliki tekstowe „cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
  2. PEVEX stosuje następujące rodzaje plików cookies: (a) sesyjne – przechowywane sąna telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także (b) stałe –przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
  3. PEVEX stosuje mechanizm plików cookies w celach: (a) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logowaćsię ponownie; (b) weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (c) statystycznych.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez PEVEX również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu: (a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]; Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]; www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA];] (b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie], www.hotjar.com [administrator cookies: Hotjar Ltd. Z siedzibą na Malcie; (c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: facebook.com i instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii], a także Pintrest [administrator cookies: Pinterest z siedzibą główną w USA].
  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. PEVEX zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. Postanowienia różne.
  1. Małoletni. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.
  2. Linki zewnętrzne. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy PEVEX a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. PEVEX w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: info@coppens.pl.
  3. PEVEX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.coppens.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.


Menu

Twój koszyk jest pusty