Możesz złożyć zamówienie telefonicznie: +48 784 417 976 e-mail: info@coppens.pl
Twój koszyk jest pusty
 • Płatność

PłatnośćREGULAMIN

 


1.          INFORMACJE OGÓLNE

1.1.       Sklep internetowy https://www.coppens.pl/ („Sklep”) prowadzony jest przez Sylwię Gołuńską-Pacholską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GOŁUŃSKA-PACHOLSKA SYLWIA PEVEX (adres: ul. Hetmańska 12, 84-241 Gościcino; REGON: 221062984; NIP: 5551823125; „PEVEX”).

1.2.       Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu („Regulamin”). W razie wątpliwości przyjmuje się, że złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne w akceptacją Regulaminu.

1.3.       W razie potrzeby kontaktu z PEVEX osoba korzystająca ze Sklepu („Klient”) może skorzystać z następujących danych teleadresowych: (a) adres pocztowy: ul. Hetmańska 12, 84-241 Gościcino; (b) numer telefonu: +48 784-417-976; a także (c) adres poczty elektronicznej: info@coppens.pl. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku z działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą PEVEX i Klienta (łącznie, „Strony”) albo gdy jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.

 

2.          PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1.       PEVEX prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w tym strony internetowej https://www.coppens.pl/ („Strona WWW”), oraz – uzupełniająco – poczty elektronicznej o adresie: info@coppens.pl.

2.2.       Korzystanie z usług świadczonych przez PEVEX w ramach Sklepu drogą elektroniczną, takich jak wyświetlanie, przekazywanie, odbieranie, przetwarzanie lub przechowywanie informacji i komunikatów w związku z towarami, płatnościami oraz marketingiem bezpośrednim, wymaga, by Klient miał odpowiedni dostęp do środków komunikacji elektronicznej, w tym aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej uznanych producentów oprogramowania. W szczególności, PEVEX umożliwia Klientowi założenie konta w ramach Sklepu („Profil Klienta”), którego funkcjonalności obejmują, m. in., zarządzanie danymi identyfikacyjnymi oraz kontaktowymi Klienta, gromadzenie dokumentów transakcyjnych oraz rozliczeniowych, sprawdzanie aktualnego statusu realizacji zamówienia, a także optymalizację procesu zakupowego. Jednocześnie Klient jest zobowiązany powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, czy to w opiniach na temat towarów czy to inaczej w ramach Strony WWW lub w związku ze Sklepem.

2.3.       Klient, wypełniając formularz zamówienia, formułuje ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru z PEVEX. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem PEVEX oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w zamówieniu oraz w Regulaminie („Oferta”). Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje na adres skrzynki email podany w Profilu Klienta, w formularzu zamówienia lub w polu nadawcy poczty elektronicznej („Email Klienta”) wiadomość potwierdzającą warunki Oferty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią wiadomości i sprawdzić zawarte w niej informacje, w szczególności dotyczące rodzajów i ilości zamówionych towarów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z PEVEX telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej na adres poczty elektronicznej PEVEX.

2.4.       Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: (a) wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; (b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy); a także (c) wyboru sposobu płatności. Złożenie zamówienia jest dozwolone dla wszystkich Klientów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego, bez względu na to, czy korzystają z Profilu Klienta.

2.5.       Umowa sprzedaży towaru dochodzi do skutku po otrzymaniu Oferty przez PEVEX, o ile PEVEX nie odmówi przyjęcia Oferty z powodu braku towaru w magazynie lub z innej ważnej przyczyny. PEVEX potwierdzi akceptację Oferty oraz termin realizacji dostawy towaru po sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – potwierdzenie nastąpi na Email Klienta. PEVEX przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, w tym informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta („UPK”), na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru – informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

2.6.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży („Promocja”) przeznaczona jest ograniczona liczba towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych Promocją.


3.          CENY TOWARÓW

3.1.       Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie WWW podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny widniejące na Stronie WWW stanowią jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży towaru – zyskują one dopiero z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny towarów na Stronie WWW obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego.

3.2.       Koszt dostawy określany jest według wagi zamówionego towaru i sposobu zapłaty (płatność przy odbiorze, przedpłata przelewem). Koszt dostawy jest wiążący z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

3.3.       PEVEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen towarów ma skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpływa na ceny wiążące Strony w związku ze złożeniem zamówienia przez Klienta. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do kosztów dostawy.


4.          CZAS I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1.       Dla towarów dostępnych w magazynie termin realizacji zlecenia będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni robocze od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (dla opcji płatności przy odbiorze). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

4.2.       Dostawy zamówionych towarów realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku. O wysyłce towaru PEVEX informuje Klienta, przesyłając powiadomienie na Email Klienta.

4.3.       Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnego spedytora, przewoźnika lub operatora logistycznego („Kurier”) na adres wskazany przez Klienta. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez PEVEX Kurierem. PEVEX zastrzega sobie możliwość wyboru oraz zmiany Kuriera, także po zawarciu umowy sprzedaży towaru z Klientem.

4.4.       PEVEX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4.5.       Po dotarciu przesyłki Klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności Kuriera sprawdzić zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym.

4.6.       W celu sprawdzenia zgodności zamówienia z dostarczonymi towarami, Klient powinien być zaopatrzony w ostre narzędzie umożliwiające przecięcie taśm zabezpieczających oraz opakowań ochronnych.


5.          FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za towary zamówione w Sklepie:
(a) płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru; (b) płatność z góry przed wysyłką zamówionego towaru do Klienta przelewem na rachunek bankowy w ALIOR nr konta: 49 2490 0005 0000 4500 2316 4551; (c) za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.


6.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR

6.1.       Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, nowe i posiadają gwarancję jakości producenta – zapewnienie co do nowości lub gwarancji jakość nie dotyczy towarów objętych Promocją.

6.2.       Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i rodzajowym. W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Kuriera, sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności Kuriera i – w razie stwierdzenia niezgodności – dokonać odpowiednich zastrzeżeń na liście przewozowym oraz niezwłocznie zawiadomić PEVEX o tych niezgodnościach na adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej PEVEX. Wszelkie potwierdzone niezgodności zostaną usunięte na koszt PEVEX.

6.3.       W przypadku ujawnienia wad zamówionego towaru Klient ma obowiązek zawiadomić o nich PEVEX z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej PEVEX oraz dostarczyć wadliwy towar do magazynu PEVEX – JAS FBG S.A. Pruszcz Gdański, w godzinach od 7:00 do 20:00. W ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu PEVEX zostanie przeprowadzona inspekcja towaru i ocena zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, wymiana lub naprawa towaru zostanie dokonana na koszt PEVEX w najszybszym możliwym terminie.

6.4.       Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.1- 6.3 powyżej stanowią jedyne uprawnienia dostępne dla Klienta w ramach rękojmi – w pozostałym zakresie, o ile bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Strony wyłączają odpowiedzialność PEVEX z tytułu rękojmi.


7.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.       Wyłącznie Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny – do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może w tym celu wykorzystać formularz oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, i wysłać go do PEVEX z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w pkt. 1.3 Regulaminu. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, PEVEX niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.2.       PEVEX niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument – chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli PEVEX nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.3.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz PEVEX lub przekazać ją osobie upoważnionej przez PEVEX do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że PEVEX zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.4.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 UPK, w tym umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.5.       Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumenta, według wzoru zawartego w UPK.


8.          DANE OSOBOWE

8.1.       O ile dotyczy, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez PEVEX zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8.2.       O ile nie zastrzeżono inaczej, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PEVEX w celu wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej między Stronami lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, a w każdym razie w zgodzie z zasadami przetwarzania danych oraz z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze.

8.3.       Kwestie dotyczące ochrony prywatności zawarte są w dokumencie pt. „Polityka Prywatności”, znajdującym się pod tym adresem: https://www.coppens.pl/polityka_prywatnosci,32.


9.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.       Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a PEVEX. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT.

9.2.       PEVEX informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: (a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy PEVEX a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu Stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie PEVEX. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl; (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Nadto, Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów – powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

9.3.       Stosunki prawne ukształtowane Regulaminem lub umową sprzedaży towaru podlegają prawu powszechnie obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3.       Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2018. PEVEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu. Nowy lub zmieniony Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na Stronie WWW. PEVEX zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też PEVEX dokona takich zmian natury technologicznej w Sklepie, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. Jeżeli PEVEX będzie zainteresowany związaniem Klienta nowym regulaminem lub zmienionym Regulaminem, wyśle jego treść na Email Klienta na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu, pouczając Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy – jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego regulaminu Klient nie rozwiąże Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowe ani zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Klienta – będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin.

9.4.       Wszystkie zdjęcia oraz inne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawa pokrewnych (łącznie, „Utwory”) zamieszczone na Stronie WWW są własnością PEVEX. Jakiekolwiek wykorzystywanie Utworów bez zgody PEVEX stanowi naruszenie prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

(a) Prawo do odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów . Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Adres na który należy wysłać oświadczenie:

Pevex

Hetmańska 12

84-241 Gościcino

 

Adres email na który należy wysłać oświadczenie:

info@coppens.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(b) Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary na adres:

JAS FBG SA

Tczewska 22

83-000 Pruszcz Gdański,

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2.  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Pevex

Hetmańska 12

84-241 Gościcino

 

 

 

 

 

          Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

          Data zamówienia (*)/odbioru (*) ……………………………………………………………………………………………

 

          Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………….

 

          Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………

 

 

          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

……………………………………………………………

 

 

          Data ……………………………………………………..

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący do dnia 26.06.2018

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym , w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

Pevex , ul.Hetmańska 12, 84-241 Gościcino

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN
§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

  Pevex, ul. Hetmańska 12, 84-241 Gościcino

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem …................................. zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

  Pevex, ul.Hetmańska 12, 84-241 Gościcino, email: info@coppens.pl, telefon: 601208245

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem …...................................

 2. Dowód zakupu – faktura , rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie .

 4. Klient – p ełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego .

 9. Kupujący – zarówno Konsument , jak i Klient .

 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego .

 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem …..............

 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia , a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie .

 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być l ub będąca przedmiotem umowy .

 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem coppens.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie .

 20. Sprzedający:

  Pevex Sylwia Gołuńska Pacholska, ul.Hetmańska 12, 84-241 Gościcino, NIP 5551823125, REGON 221062984 działalność zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wejherowo.

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących .

 4. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta ,
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta , który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego ;
  f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów ; rodzaj dostawy ; rodzaj płatności ; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym .

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad .

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w cenniku dostaw dostępnym na stronie coppens.pl

 5. Produkty oferowane w sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera, sprzedawcy.

 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu krakvet.pl , należy je wszystkie wyłączyć.

 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia . W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie .

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. I) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. wybór rodzaju płatności;
  b. wybór miejsca wydania rzeczy;
  c. dodanie do koszyka produktu;
  d. wybór rodzaju dostawy;
  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”.
  II)Kupujący może złożyć zamówienie także telefonicznie.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia .

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego .

 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego , o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia .

 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy , a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego .

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu , a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia .

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi , przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , na załączonym formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .

 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila bądź telefonicznie.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego .

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył Konsument , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje p rawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta .

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę , może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. Konsument , może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego , przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Konsument nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.

 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego , Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

 11. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający , za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.

 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta .

 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający .

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: …...........................................

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego . Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( …............................ ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Gościcino, 25.12.2014FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pevex Sylwia Gołuńska Pacholska

Hetmańska 12

84-241 Gościcino


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2015


Informacje ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego "coppens.pl" jest firma:

PEVEX Sylwia Gołuńska-Pacholska

Hetmańska 12

84-241 Gościcino        

NIP 5551823125         

REGON 221062984

Działalność zarejestrowana w Urzędzie Gminy Wejherowo

Rachunek bankowy:

Nr konta: 49 2490 0005 0000 4500 2316 4551

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

 • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez sklep coppens.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Zamówienia:

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (z zastrzeżeniem informacji podanych w opisie).

 • Dokładamy starań, aby informacje przeznaczone dla konsumentów zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, podane z rzetelnością wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

 • Zamieszczone wizerunki mają charakter podglądowy, w związku z tym mogą się nieznacznie różnić od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi ich zastosowania podanych przez producentów na etykietach.

 • Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia w sytuacji naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

 • Zamówienie realizowane jest w przeciągu 24h do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 3 tygodni (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).

 • Zamówienia można składać:

             - za pośrednictwem strony www.coppens.pl
                poprzez specjalny formularz
             - e-mailem na adres:
info@coppens.pl

 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.

 • Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o w/w kontakt mailowy bądź telefoniczny

 • Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

 • Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie konta w sklepie coppens.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia.

Koszt i forma dostawy:

 • Nie wysyłamy zamówień za granicę Polski.

 • Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora logistycznego

 • Zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy kurierskiej.

 • Koszt dostawy:  

  Waga zamowienia (kg)

  DOSTAWA KURIERSKA
  PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE 

  DOSTAWA KURIERSKA
  PRZEDPŁATA PRZELEWEM 

  0,1-30

  20zł

  16zł

  30,1-60

  36zł

   32 zł

  60,1-90

  52zł

   48 zł

  90,1-120

  68zł

   64 zł

  120,1-150

  84zł

   80 zł

   150,1-180

   100zł

   96zł

   180,1-210

   116zł

   112zł

   210,1-800

   150zł

   130zł

   powyżej 800

  20zł

   0zł

   

   

 • Po złożeniu zamówienia prosimy oczekiwać na informację mailową iż produkty zostały przygotowane do odbioru.

 • Nie akceptujemy kart płatniczych.

Formy płatności:

Przy składaniu zamówień akceptujemy
poniższe formy płatności:

 • gotówka przy odbiorze

 • przedpłata przelewem na konto sklepu

Reklamacje i zwroty:

 • Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

 • Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad. Reklamacje takie rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych.

 • Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

 • Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego. Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów (wysłanie listu poleconego przed upływem 10 dni o rezygnacji z produktu). Ponadto należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru oraz kopię dokumentu potwierdzającego zakup.

 • Zwrot zapłaconej kwoty za towar dokonywany jest przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru do magazynu firmy Pevex.

 • Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres magazynu Sklepu:

Pevex

Przęsin 25A

77-200 Miastko

 

 • Gratisowe pojemniki na karmę nie podlegają reklamacji.

 • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 • Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. Kurier zobowiązany jest umożliwić taką weryfikację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem kurier sporządza tzw. "protokół szkody".

 • Podstawą złożenia reklamacji w naszym sklepie jest przesłanie "protokołu szkody" na adres mailowy: info@coppens.pl lub listownie na adres magazynu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Pozostałe informacje:

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:


info@coppens.pl

 • Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia.

 • Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (gotowe do wydruku) na podany w zamówieniu adres mailowy.

 • Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów.

 • W przypadku chwilowego braku gratisu wybranego przy składaniu zamówienia, zastrzegamy sobie możliwość wymiany go na inny dostępny.

 • Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.

 • Po złożeniu zamówienia, nie istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Nie łączymy zamówień.

Bezpieczeństwo:

 • Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.

 • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.


Menu

Twój koszyk jest pusty